สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เริ่มดำเนินกระบวนการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563

27 พฤศจิกายน 2020

วันที่ 18 พ.ย. 63 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอาริตา ตั้งอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณากำหนดสัดส่วนและคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

ตามที่พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นกลไกสำคัญให้สถานศึกษาสามารถทดลองการศึกษาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว ซึ่งจะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเวลาใช้การเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เกิดการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา การเรียนรู้ นำมาขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา ได้พัฒนาจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป


ที่มา: NBT NEWS/สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ผู้เขียน: ศศิธร สวัสดี
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
คณะอนุกรรมการด้านบุคคล ร่วมหารือแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแจ้ง ทุก รร.นำร่องฯ​ ในสังกัด สพฐ.
บทความล่าสุด