โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ พื้นที่นวัตกรรมระยอง โรงเรียนพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

    โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีบุคลากรครูทั้งหมด 5 คน ผู้บริหาร 1 คน มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา โดยบริบทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีนักเรียนนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ชุมชนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้า […]

    Continue reading
  • วงสนทนาเชิงสร้างสรรค์ “สมรรถนะคืออะไร” สไตล์บ้านคลองบางบ่อ

    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ และคณะครู จัดวงสนทนาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “สมรรถนะ คืออะไร” โดยมีนายธงชัย มั่นคง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง นางนงค์นุช อุทัยศรี และนางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี ร่วมวงสนทนา ประเด็นการสนทนาเกิดจากความต้องการในการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง “สมรรถนะคืออะไร” ซึ่งสืบเนื่องจากโรงเรียนบ้ […]

    Continue reading
บทความล่าสุด