สบน. มอบหมายผู้ประสานงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด เพื่อ SHARE & LEARN & EMPOWER เพื่อนร่วมทางในพื้นที่นวัตกรรม

10 ธันวาคม 2562

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงาน โดยมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ และสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละพื้นที่ รวมทั้งรวบรวม และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่น่าสนใจในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในลักษณะเอกสาร บทความ ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ หรือผลการวิจัย ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้เกี่ยวข้อง และคัดสรรผลงานเพื่อสื่อสารสู่สาธารณะในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ซึ่งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด ที่ลงนามโดย ผอ.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

ทีมงาน สบน.

ผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

นายพิทักษ์ โสตถยาคม
รอง ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Email: pitaklink@gmail.com


จังหวัดยะลา

นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สบน.

Email: mam.sudchit@gmail.com


จังหวัดปัตตานี

นายเก ประเสริฐสังข์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม สบน.

Email: OK@dlthailand.com


จังหวัดสตูล

นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์
รอง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สบน.

Email: Chavigarn_c@gmail.com


จังหวัดระยอง

นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สบน.

Email: umamint.ob@gmail.com


จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์
รอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สบน.

Email: amthiprurk@gmail.com


จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุล
รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป สบน.

Email: mewschikki@gmail.com


จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน
รอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม สบน.

Email: v_an_noi555@hotmail.com


ทั้งนี้ ผลจากการประชุมบุคลากร สบน. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัด ดังกล่าว จะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร บทความ ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ หรือผลการวิจัย เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่น่าสนใจของการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง/สัปดาห์ เพื่อนำมาสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ และยังเป็นการเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ในการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกมิติ ตอบโจทย์ชุมชนและพื้นที่ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
ดร.ชัยพฤกษ์ แนะ สบน. และ TDRI จัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณ แบบไม่เพิ่มภาระงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศปบ.จชต. ร่วมกับ ศธจ.นราธิวาส สร้างมิติใหม่สำหรับการจัดการศึกษา “เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานราธิวาส สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน”
บทความล่าสุด