เชิญชมนิทรรศการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดประเด็น “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ” ในงานวันครู 2563 วันที่ 16–17 ม.ค. 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กทม.

12 มกราคม 2020

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง สถาบันอาศรมศิลป์ โรงเรียนวัดตาขัน และโรงเรียนวัดถนนกะเพรา

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 วันที่ 16–17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” จำนวน มี 3 บูธ ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาสาระของนิทรรศการดังต่อไปนี้

 1. บูธของ สบน. เป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการมีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 2. บูธของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระยองนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด การมีหลักสูตร Rayong MARCO รวมถึงแนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 7 Change ซึ่ง 7C ดังกล่าวมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
  C1-การพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวคิดหลักของโรงเรียน (School Concept) เพื่อให้ผู้อํานวยการและครูบริหารโรงเรียนอย่างมีเป้าหมาย คือ การบรรลุผลที่ผู้เรียนได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียนหรือของท้องถิ่น
  C2-การพัฒนาผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้นําทางวิชาการและเป็นครูของครู (Super Coach) เพื่อให้ผู้อํานวยการมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในด้านสาระวิชาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลก และด้านการนําครูจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  C3-การพัฒนาครูสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ (Learning Expert) เพื่อให้ครูได้ปรับบทบาททั้งในด้านการแสวงหาความรู้สมัยใหม่ และด้านการจัดการชั้นเรียนสู่การเรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21
  C4-การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในสถานการณ์จริง และสอดคล้อง กับบริบทท้องถิ่นและวิถีชีวิตของผู้เรียน
  C5-การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน แบบฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) ที่คํานึงถึงการบรรลุผล การเรียนของผู้เรียนรายบุคคลเป็นหลัก
  C6-การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างฉันทะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Constructive & Active Learning)
  C7-การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative Assessment)
 3. บูธของ รร.วัดตาขัน และ รร.วัดถนนกะเพรา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะนำเสนอสิ่งที่เป็นมา เป็นอยู่ และจะเป็นไป โดยทั้งสองโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน และที่ห้องเรียน จนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสมรรถนะครูที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้เรียนโดยตรง

ทั้งนี้การจัดนิทรรศการถือเป็นเนื้อหาหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology)

ซึ่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ จากสถาบันคุรุพัฒนา หากสถาบันคุรุพัฒนารับรอง ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนดจะสามารถนำไปนับเป็นชั่วโมงพัฒนาครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ได้ ต่อไป

>>คลิกลงทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย<< ด่วน! รับจำนวนจำกัด

หรือเข้าไปที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/teachers-day-training-course63/หนาแรก

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม และ เก ประเสริฐสังข์
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
เกริ่นข้อมูลเบื้องต้น หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม 8 จังหวัด เพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เน้นย้ำโรงเรียนนำร่องฯ ต้องมีความพร้อม เลือกนวัตกรรมที่ใช่ ตั้งใจทำจริง อิง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
บทความล่าสุด