อิสระการใช้งบประมาณ จัดทำ/คัดเลือก/จัดหา/ใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

10 กุมภาพันธ์ 2021

ด้วย มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องในการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าสถานศึกษานำร่องสามารถดำเนินการตามมาตรา 35 ได้อย่างอิสระและต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา 25 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การกระจายอำนาจและให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ.จึงกำหนดแนวปฏิบัติ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกใช้หลักสูตรตามมาตรา 25
2. วิเคราะห์และคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เลือกใช้
3. จัดทำหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้

สามารถร่วมกรอกเพื่อร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะได้ที่ Link ด้านล่างนี้

https://forms.gle/NzuPR2caJo4UjdXH7

 

 

สามารถดาวน์โหลด “แนวปฏิบัติในการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทํา คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตํารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ได้ที่นี้

 

 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มได้ที่นี้

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 4. จังหวัดเชียงใหม่
 5. จังหวัดกาญจนบุรี
 6. จังหวัดศรีสะเกษ
 7. จังหวัดระยอง
 8. จังหวัดสตูล
 9. จังหวัดยะลา
 10. จังหวัดปัตตานี
 11. จังหวัดนราธิวาส


กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
“กัลยาณิวัฒนาสร้างสุข” เสริมสร้างความสุขทั้งกายและใจของนักเรียนและครูบูรณาการความรู้จากนาข้าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ของ รร.วิบูลวิทยา จ.ระยอง
บทความล่าสุด