ทิศทาง สพฐ. ปี 2021 3ป. (ปลดล็อคสิ่งที่กีดขวาง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปิดกว้างในสิ่งที่ไม่เคยทำ)

10 พฤศจิกายน 2020

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สพฐ. ได้จัดประชุม ผอ. สพท. ทุกเขต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)  กล่าวถึงทิศทางในการพัฒนาการศึกษาไทยของ สพฐ. ในปี 2021 ด้วยการขับเคลื่อนผ่านนโยบาย 3 ป.

ปลดล็อคสิ่งที่กีดขวาง
เปลี่ยนทัศนคติ
เปิดกว้างในสิ่งที่ไม่เคยทำ

ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ขอความร่วมมือให้ ผอ.สพท. เป็นแกนนำในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับระบบการศึกษาของไทย อาทิ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 300 – 400 โรงเรียน ที่จะต้องผสานหรือควบรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาสูงสุด การเร่งผลักดันให้เกิดโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่มีความพร้อมทุกด้าน การพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งให้มีคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนอยากมาเรียน ตลอดจนด้านครูที่จะต้องมีสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อรองรับ

จากนั้นนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึง สภาพปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ เช่น ความไม่ปลอดภัย ความเหลื่อมล้ำ การเรียนรู้ที่ขาดประสิทธิภาพ คุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทุกเขตต้องไปค้นหา แล้วจัดลำดับความสำคัญของปัญหา หาวิธีแก้ไขอย่างทันท่วงที พร้อมกับเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่จะต้องหาเวทีให้เด็กแสดงออก

  1. ครูดูแลเด็กด้วยความเมตตา เร็วต่อข่าวสาร ไวต่อการรับรู้
  2. ส่งต่อเด็กมัธยมสู่อาชีวะและอุดมศึกษาอย่าให้ตกหล่น
  3. การเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปส่งไกลตัวจากรูปธรรมไปนามธรรม จากเล็กไปหาใหญ่
  4. เด็กต้องมีทักษะ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คำนวณเป็น
  5. ต้องพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อผสานรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้สำเร็จ
  6. เลิกกิจกรรม โครงการที่ซ้ำซ้อน เกลี่ยอัตราจากโรงเรียนที่เกินไป โรงเรียนที่ขาด


ผู้เขียน: ศศิธร สวัสดี
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563”เชื่อมโยงหน่วยงานใน สพฐ. ร่วมเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด