ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง "องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563"

5 พฤศจิกายน 2020

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด  ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสตูล โดยยึดหลัก การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 (13) และมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศเรื่อง “องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563”

ทั้งนี้ ขอให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินการตามประกาศนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน

สามารถดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ >>>>> คลิก <<<<<

หนังสือประกาศถึงศึกษาธิการจังหวัด

  1. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
  2. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  3. ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
  4. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  5. ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
  6. ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
  7. ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
  8. ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่


กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
จังหวัดนราธิวาส จัดงาน “เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาธิการนราธิวาส สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการมีอาชีพมีงานทำอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ทิศทาง สพฐ. ปี 2021 3ป. (ปลดล็อคสิ่งที่กีดขวาง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปิดกว้างในสิ่งที่ไม่เคยทำ)
บทความล่าสุด