เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่

10 มกราคม 2566

เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1
สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่

หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสงขลา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลงวันที่ 16 ธ.ค. 65 (ดูประกาศ)

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ใหม่ และที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ผ่าน Zoom 

Meeting ID: 943 8671 1247
Password: 950057

ลงทะเบียนรับฟังผ่าน Facebook Live  

รับชมย้อนหลัง

กำหนดการ

อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 4/2565Download เอกสารและรับชมย้อนหลังเวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1
บทความล่าสุด