12 เดือน Webinar เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต มี.ค. 65 - ม.ค. 66

11 มีนาคม 2022
12 เดือน Webinar
เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
มีนาคม 2565 – มกราคม 2566

สพฐ. โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและไม่ได้อยู่ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ที่สนใจ เข้าร่วม “กิจกรรม 12 เดือน webinar เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต” ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – มกราคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ หรือ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือครูผู้สอนอื่น ๆ ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้สร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการ และสร้างแนวทางการสนับสนุนโรงเรียนในสาระประวัติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งเป็น 12 กิจกรรม ในแต่ละเดือน ดังนี้

ในแต่ละกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ห้องหลัก และ 5 ห้องการเรียนรู้ คือ

ห้องหลักที่ 1 (ยานแม่ 1) : พบกูรูก่อนเรียนรู้

เป็นห้องที่พบกับกูรู ผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ทางประวัติศาสตร์ และผู้บริหารระดับสูง และเป็นการเตรียมความพร้อม (Check Up) ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ของห้องการเรียนรู้ 1-5

 • ห้องการเรียนรู้ที่ 1  (แคปซูล 1) : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ เน้นการเรียนรู้สาระสำคัญ  ของแต่ละเดือนด้วยกระบวนการ Active Learning Online
 • ห้องการเรียนรู้ที่ 2  (แคปซูล 2) : แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ เน้นกระบวนการและเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่สอดคล้องและเชื่อมโยงการเรียนรู้ประวีติศาสตร์ของแต่ละเดือน ด้วยกระบวนการ Active Learning Online
 • ห้องการเรียนรู้ที่ 3  (แคปซูล 3) : Shopping นวัตกรรมแห่งปัญญา เน้นวิธีการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ การสืบค้น การใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นำมาสู่ความสอดคล้อง ให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
 • ห้องการเรียนรู้ที่ 4  (แคปซูล 4)  : สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย เน้นแนวคิดการสร้างสื่ออย่างง่ายที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสอนที่หลากหลาย และเน้นการเกิดชิ้นงาน  อย่างง่ายๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมหรือโครงงานของนักเรียนในรูปแบบ Project Based ฯลฯ
 • ห้องการเรียนรู้ที่ 5  (แคปซูล 5) : เวทีแห่งการแบ่งปัน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ จะมีการแลกเปลี่ยนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สามารถสร้างประสบการณ์ และมีการถอดกระบวนการ หรือ การปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียนได้
ห้องหลักที่ 2  (ยานแม่ 2)  : บทส่งท้ายของการเรียนรู้ 

PLC ทั้ง 5 ห้องการเรียนรู้ และต่อภาพจิ๊กซอร์กาลเวลา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อเหลาให้คม ผสมผสานกับการวัดประเมินสมรรถนะในเชิง Active Learning ที่สามารถเติมต่อจาก 5 ห้องสู่การสร้างหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำแผนการเรียนรู้ปฏิทินวันสำคัญการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต  

 

การอบรมในแต่ละกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมต้อง Check in ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ Check Out หลังเรียน (รวม 3 ชั่วโมง)

วิธีการเข้าร่วมรับฟังกิจกรรม/อบรม

ผ่าน Facebook: กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร

คลิก https://12m-webinar.lpg2.go.th/

หรือ https://12m-webinar.lpg2.go.th/regist.php

ขั้นตอนการยื่นรับเกียรติบัตร
 • ยื่นข้อมูลหลักฐานเข้าร่วมการอบรม ครบ 3 ชั่วโมงแต่ละเดือน จะได้รับการอนุมัติให้สามารถพิมพ์วุฒิบัตร วุฒิบัตรระดับผ่านเกณฑ์ (Classic)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วมีการ PLC กับเพื่อนครูในโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน หรือศึกษานิเทศก์ และส่งชิ้นงานอย่างง่ายๆ เข้าไปในระบบ จะได้รับการอนุมัติให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์ ต่อยอดดีเยี่ยมระดับ Silver เพิ่มอีก 1 ใบ (จะได้เกียรติบัตรทุกคน)
 • ผู้เข้ารับอบรมมีการร่วมสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเลือกเทคนิคและนวัตกรรมที่ได้  จากการเรียนรู้ของแต่ละห้อง หรือแต่ละเดือน และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในเดือนที่ 10 หรือ เข้าร่วมอบรมครบอย่างน้อย 6 เดือนจะได้รับการอนุมัติให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์ ระดับ Gold เพิ่มอีก 1 ใบ
  (จะได้เกียรติบัตรทุกคน)
 • ผู้เข้ารับอบรมได้รับรางวัลจากการประลองนวัตกรรม และได้ผ่านเกณฑ์ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับการอนุมัติให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์วุฒิบัตร ในระดับ Platinum เพิ่มอีก 1 ใบ (จะได้เกียรติบัตรทุกคนในกรณีเป็นทีม)
สอบถามเพิ่มเติม

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

โทร. 02 288 5892 หรือ Facebook

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่
    


ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
ดาวน์โหลดเอกสารและรับชมย้อนหลังการประชุมชี้แจงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา“ร่วมสรรค์สร้าง นวัตกรรม สู่การสร้าง คุณภาพผู้เรียน” แนวคิดการทำงานของ นิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บทความล่าสุด