ดาวน์โหลดเอกสารและรับชมย้อนหลังการประชุมชี้แจงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

27 กุมภาพันธ์ 2022

ดาวน์โหลดเอกสารและรับชมย้อนหลัง
การประชุมชี้แจงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา (ดูรายละเอียด) สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เงื่อนไข โอกาส สาระสำคัญและการนำหลักสูตรไปใช้ ผ่าน Zoom และ Facebook Live (รับชมย้อนหลัง)

จากการประชุม สวก. ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการใช้ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2565 โดยมีเงื่อนไขโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะต้องนำกรอบสมรรถนะหลัก 6 ด้าน สมรรถนะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ จาก www.cbethailand.com ไปใช้ ตามที่ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และต้องนำไปใช้เป็นขั้นต่ำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มเติมตามบริบทของโรงเรียนได้ และการยินยอมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารจัดการหลักสูตร นั้น

ในการนี้ สบน. ขอเรียนอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมปัจจุบันมีสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 265 โรงเรียน (ดูรายชื่อ) และในปีการศึกษา 2565 จะมีการทดลองใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาก่อน

เรื่องฝาก จาก สวก. ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษานำร่องฯ

  1. ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 224 โรงเรียน (ดูรายชื่อ) พิจารณายืนยันการสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกครั้ง โดยการดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก) และกรอกรายละเอียด แล้วจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ aescompanion@gmail.com ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565
  2. สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความพร้อมและสนใจ สมัครเข้าร่วมนำร่องใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก) และกรอกรายละเอียด แล้วจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ aescompanion@gmail.com ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565

ที่มา – สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


รับชมย้อนหลัง

เอกสารประกอบการบรรยาย
บรรยายโดย รองเลขาธิการ กพฐ. (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) คลิก
บรรยายโดย ผอ.สวก. (นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน) คลิก

 

ตอนที่ 1 ชี้แจ้งหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ตอนที่ 2 แลกเปลี่ยนความเห็นและตอบคำถาม

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่
    


ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
EduSandbox.com เปิดวงสนทนา การขอเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ #EP.212 เดือน Webinar เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต มี.ค. 65 – ม.ค. 66
บทความล่าสุด