คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาอย่างรอบคอบ คัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

13 มีนาคม 2020

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3 คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา และ รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นกรรมการ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สบน. เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สบน. จำนวน 2 คน คือนายพิทักษ์ โสตถยาคม และนางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก

มติที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ด้านการบริหาร/การประเมินผล ด้านกฎหมาย ด้านละ 2 คน รวมจำนวน 16 คน ซึ่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่เกิน 8 คน ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 2 มาตรา 10 (4) เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป


ผู้เขียน: สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: กำธร สาธา

Facebook Comments
ภาคีเชียงใหม่ เชื่อม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสริมสร้างพลังการพัฒนาพลเมืองเชียงใหม่เรียนรู้ อยู่เป็น ตามวิถีหนองม่วง
บทความล่าสุด