กาญจนบุรีเดินหน้าตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเตรียมนำร่องพัฒนาการศึกษาฐานสมรรถนะ

5 กุมภาพันธ์ 2020

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล และ น.ส.ภวรัญชน์ ไวสกุล นักวิชาการศึกษา ร่วมกับ นายวีรพล วีระโชติวศิน และ ดร.ปรินทร์ จิระภัทรศิลป ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ภาพรวมที่มาและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาสู่การมุ่งเน้นสมรรถนะ รับฟังการสะท้อนผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จากรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ และเตรียมวางแผน การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

นายวีรพล วีระโชติวศิน ได้อธิบายเรื่องภาพรวมปัญหา ความท้าทาย และความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาสู่การมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน โดยจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนทั้งระบบ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษา การผลิตพัฒนาครู การปรับการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และสื่อการเรียนรู้รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์ม สรุปได้ว่า แนวคิดการจัดการศึกษาสมรรถนะ “เน้นการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสามารถของผู้เรียน ตามความสนใจเป็นหลัก” โดยแต่ละสมรรถนะ จะมีการกำหนดโครงสร้างระดับความเชี่ยวชาญ และพฤติกรรมบ่งชี้ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความรู้ ทักษะ ค่านิยม และเจตคติ

จากการสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และรับฟังความคิดเห็นในการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในพื้นที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และความมุ่งหวังในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะพยายามร่วมมือกันในการพัฒนาทีมโค้ช และสร้างความเป็นไปได้ในการปลดล็อคการบริหารจัดการการเรียนการสอน โดยการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่าง สพฐ. ภาคีเพื่อการศึกษาไทย และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยคาดหวังว่าจะสามารถส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ ยั่งยืน และต่อเนื่อง

____________________
หมายเหตุ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
1. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สบน. สพฐ.
2. นายพิทักษ์ โสตถยาคม รอง ผอ.สบน. สพฐ.
3. น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สบน. สพฐ.
4. น.ส.ภวรัญชน์ ไวสกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สบน. สพฐ.
5. นายปรินทร์ จิระภัทรศิลป TEP
6. นายวีรพล วีระโชติวศิน TEP
7. นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
9. นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
10. นางวลีพร ตะพัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11. นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1
12. นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2
13. นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3
14. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4
15. นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี
16. นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี
17. นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี
18. นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี
19. นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี
20. นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

Written by ภวรัญชน์  ไวสกุล
Photo by ภวรัญชน์ ไวสกุล และประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ปี 63 พุ่งเป้า สร้างศักยภาพครู 3 เส้า รวมพลังร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาสตูลโรงเรียนบ้านทางงอ “ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ผ่าน ClassStart”
บทความล่าสุด