พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

15 พฤษภาคม 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หอการค้าไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้มพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบในการยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และนำบทเรียนไปขยายผลในระดับประเทศ (2) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (3) เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ขับเคลื่อนวาระทางสังคมและขับเคลื่อนวาระเชิงนโยบายร่วมกันโดยในปัจจุบันพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดำเนินการโดยใช้งบประมาณของรัฐเป็นหลักแต่ยังไม่เพียงพอ ในการดำเนินงานของจังหวัดและส่วนกลางยังขาดงบประมาณในการดำเนินการด้านต่าง ๆ

อ่านสรุปบทความได้ที่ คลิก

รับชมย้อนหลัง

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       

 

Facebook Comments
สงขลา สานพลังขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด