สงขลา สานพลังขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

20 เมษายน 2566

สงขลา สานพลังขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา จำนวน 67 แห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน และนายนิพนธ์ พรหมเมศร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษานำร่อง จำนวน 67 แห่ง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำกิจกรรม พร้อมกับสะท้อนแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง

กิจกรรมประกอบด้วย

  1. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง พ.ร.บ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
  2. วิเคราะห์สภาพการศึกษาของจังหวัดสงขลา
  3. กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
  4. กำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานำร่อง
  5. สำรวจความคิดเห็นเรื่องที่ต้องการพัฒนา
  6. คณะกรรมการขับเคลื่อนนำเสนอแนวทางการหางบสนับสนุนโดยนำภาคธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

จากการสัมภาษณ์นางสุภา แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้ทราบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันทำกิจกรรม แม้จะมาจากต่างโรงเรียน หรือต่างหน่วยงาน แต่ทุกท่านล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการร่วมกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งเขียนพันธกิจ เป้าประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสะท้อนถึงการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดำเนินการได้อย่างราบลื่นและเต็มกำลัง

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ให้นำภาพหรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออก
โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       

 ผู้เขียน:
สุภา แสงสุวรรณ ศน. ศธจ.สงขลา และสุวศิน เขียวสุวรรณ สบน.
ภาพประกอบ: คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
แนวทางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด