หลักการ โครงสร้าง ความท้าทาย ความต้องการ และการนำหลักสูตรไปใช้ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

8 สิงหาคม 2022
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักการ โครงสร้าง ความท้าทาย ความต้องการ และการนำหลักสูตรไปใช้
ของ
สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สบน. ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯของ สวก.สพฐ. พร้อมศึกษานิเทศก์ พี่เลี้ยง และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและการชี้แจงการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ความเห็นที่ได้รับพิจารณาไปใช้ปรุงให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเห็นชอบในเชิงหลักการและโครงสร้างหลักสูตร

Facebook Live
  • ลงทะเบียนร่วมรับฟัง >>คลิก<<

กำหนดการ

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     


ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.2 โรงเรียนวัดตาขัน จ.ระยอง ประยุกต์ใช้ทุนเดิมที่มีจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียนสบน. ขอเชิญชวนร่วมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” ระดมทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาส จ.เชียงใหม่
บทความล่าสุด