BANNONGWAI MONTESSORI SCHOOL

18 กุมภาพันธ์ 2022

BANNONGWAI MONTESSORI SCHOOL

โรงเรียนบ้านหนองหวาย ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ด้วยนวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้ MONTESSORI มีโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานหลายคณะ และครูได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในนวัตกรรมนี้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตทชอริ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ มีขอบเขต จากสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ เกิดวินัยขึ้นจากภายในตนเอง โดยไม่ต้องมีใครบอกหรือสั่งจะเป็นวินัยที่ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในหมวดชีวิตประจำวันจะเป็นหัวใจของการสร้างวินัยในตนเองของเด็กและส่งผลต่อการเรียนรู้ในหมวดอื่น ๆ ต่อไป

เหตุผลความเป็นมาในการใช้รูปแบบมอนเทสซอริ

จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ มอนเตทซอริ เกิดจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนลดลงเนื่องจาก ผู้ปกครองได้ย้ายเด็กไปเข้าโรงเรียนอื่น จึงทำให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านเดิมได้ศึกษาหานวัตกรรมมาปรับใช้กับโรงเรียน และได้มีโอกาสเข้าอบรมกับ สพฐ. หลักสูตร AMI หลักสูตรครูผู้สอนตามแนวชาวต่างชาติ MONTESSORI แล้วนำมาใช้กับโรงเรียน ผลปรากฏว่า ชุมชนผู้ปกครองเริ่มส่งลูกหลานกลับเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น ท่านผู้อำนวยการจึงเล็งเห็นจุดเปลี่ยนในด้านการเรียนการสอน จึงได้ศึกษามากขึ้นและได้พาครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับรูปแบบในการสอนประกอบกับสมาคมมอนเทสซอริให้การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน ผลปรากฏว่าจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่า ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 160 กว่าคนแล้ว

กระบวนการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านหนองหวายได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร มอนเทสซอริ กับ สพฐ. ซึ่งเป็นรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายในช่วงนั้น อบรมในหลักสูตรประถมศึกษา และได้นำมาปรับใช้กับระดับอนุบาลด้วย ท่านผู้อำนวยการจึงได้ส่งครูอนุบาลเข้ารบการอบรมเกี่ยวกับมอนเทสซอริซึงเป็นหลักสูตรสั้นเพื่อนำมาใช้ในโรงเรียน และได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานหลายที่ ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และศรีษะเกษ เขต 4 และได้มีโอกาสส่งครูระดับชั้นอนุบาลเข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติ ที่ศูนย์วัดมิ่งเมืองพลาราม จังหวัดขอนแก่น ผลปรากฎว่าครูทุกคนมีความสุขในการสอนรูปแบบมอนเทสซอริ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
  • ด้านครู ครูชื่นชม ชื่นชอบ ในนวัตกรรมตัวนี้ และมีครูย้ายมาจากโรงเรียนอื่นเพราะเห็นว่าโรงเรียนบ้านหนองหวายใช้กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบมอนเทสซอริซึ่งเกิดจากความศรัทธาในนวัตกรรมตัวนี้
  • ด้านผู้ปกครอง พึงพอใจในรูปแบบการสอนแบบต่างชาติทำให้ลูกหลานมีความสนใจ กระตือรือร้นอยากไปโรงเรียนมากขึ้น
  • ด้านนักเรียน มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีสมรรถนะตามหลักสูตร โดยไม่เน้นการสอนเพื่อการแข่งขัน ซึ่งตามปรัญญาของมอนเทสซอริคือการสอนเพื่อให้นักเรียนเอาชนะตนเองแค่นั้น ให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเด็กบางคนมีความบกพร่องทางภาษาก็ยังสามารถปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนคนอื่น ซึ่งครูจะสอนให้ปฏิบัติจริงโดยสาธิตให้เด็กดูแล้วให้เด็กทำตาม เช่น การถือแก้วน้ำ การถือขวดน้ำ การใช้ตะเกียบ การใช้ในชีวิตประจำวัน การแต่งกาย ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
ความภูมิใจ
  1. ได้รับการชื่นชมจากภายนอกโดยการใช้มอนเทสซอริเข้ามาพัฒนาในโรงเรียน
  2. ภูมิใจที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื่นๆ ทำให้มีคณะครูจากโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานหลายโรงเรียน จนต้องกำหนดให้ดูงานได้เดือนละ 1 โรงเรียน สิ่งที่จะทำในปีการศึกษาต่อไป ท่านผู้อำนวยการมีโครงการจะขยายพื้นที่ห้องเรียนให้กับอนุบาล โดนการสร้างสนามฟุตบอลไว้ข้างๆห้องเรียน เรียกว่ามอนเทสซอริฟุตบอล โอยให้เด็กชั้น อนุบาล 1 -3 เรียนด้วยกัน ในห้องเดียวกัน ในส่วนระดับชั้นประถม จะให้ครูขยายผลการใช้หลักสูตรให้เข้าใจก่อน และส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรมอนเทสซอริให้ครบทุกชั้นเรียน มีโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีมาศึกษาดูงานและนำไปใช้จนได้รับรางวัลพระราชทาน

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Education for Complete Human Development)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหวายต้อง “รู้เรียน รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอริ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่
    

 ผู้เขียน : กนกพร บุญแซม
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ณัฐฏ์ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย
ผู้สัมภาษณ์ : กนกพร บุญแซม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ : โรงเรียนบ้านหนองหวาย 

Facebook Comments
การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ก้าวแรกที่สำคัญของโรงเรียนบ้านโคกนิบงหลักสูตรฐานสมรรถนะ เงื่อนไข โอกาส สาระสำคัญ และการนำหลักสูตรไปใช้ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด