ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะ ร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 23 ก.พ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2021

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นหนึ่งประเด็นตามมาตรา ๓๗ ให้สถานศึกษานำร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เพื่อให้สถานศึกษานำร่องมีการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สบน. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็นร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่อง กับ ศาสตราจารย์อุทุมพร จารมรมาน ผู้เชี่ยวด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  อดีตหัวหน้าภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ทั้งนี้ สบน. หวังว่าการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ จะมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้สถานศึกษานำร่องมีการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและจัดทำร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป จึงเปิดกว้างเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่าน zoom cloud meeting และเฟซบุ๊กไลฟ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว

Link สำหรับ Zoom ขอเชิญเข้าร่วมการนัดหมายนี้ได้ตามลิงก์นี้

https://scbfoundation.zoom.us/j/94960368902?pwd=ZW02aVovZXBBUi9xaE9SWmIrYnB0QT09

หรือ เข้าโดยใช้รหัสการประชุมนี้

Meeting ID: 949 6036 8902
Password: 933342

รับชมผ่าน Facebook Live ได้ที่

www.facebook.com/EducationSandbox

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี้


ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
บูรณาการความรู้จากนาข้าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ของ รร.วิบูลวิทยา จ.ระยองรับชมย้อนหลัง กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะ ร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 23 ก.พ. 2564
บทความล่าสุด