รับชมย้อนหลัง กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะ ร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 23 ก.พ. 2564

23 กุมภาพันธ์ 2021

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (09.30-12.00 น.) ที่ผ่านมา สบน. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดกว้างเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่อง กับ ศาสตราจารย์อุทุมพร จารมรมาน ผู้เชี่ยวด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา อดีตหัวหน้าภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ตลอดสองชั่วโมงครึ่งในการประชุมครั้งนี้ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนผ่านระบบ Zoom cloud meeting เต็มตามที่ระบบสามารถรองรับได้ จำนวน 300 คน และมีผู้ร่วมรับชมผ่าน Facebook Live อีกกว่า 450 คน รวมทั้ง 2 Platform มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 750 คน นั่นทำให้ สบน. ได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุมมองต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการจัดทำรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่
  1. การเตรียมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  2. PowerPoint Presentation


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะ ร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 23 ก.พ. 2564สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมวางแผนขับเคลื่อน รร.นำร่อง
บทความล่าสุด