ระดมความคิด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ครั้งที่ 2

18 พฤษภาคม 2020

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. จากที่สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ได้เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน 271 โรงเรียนนำร่อง ผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ผ่าน Zoom Cloud Meetings เพื่อค้นคว้าศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติของนานาประเทศ ระดมความคิด ตกผลึกจากการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ นำเสนอเป็นแนวคิดแนวทางเพื่อเป็น “ตัวช่วย” ให้กับบุคลากร โรงเรียนและหน่วยงานในระบบการศึกษา ให้เลือกนำบางประเด็นที่สนใจไปประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ที่มีบริบทที่หลากหลาย รวมทั้งเชิญชวนให้ร่วมสะท้อนผลจากการปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดกันและกันในอนาคตด้วย มีข้อสรุปและเอกสารสรุปประเด็นการเสวนา ดังนี้

>>>> ประสบการณ์จากอุดมศึกษา สู่ระดับ ม. ปลาย และอาชีวศึกษา <<<<

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ถอดจากประสบการณ์ครู ผสมผสานวิธีการสอนหลายวิธีเข้าช่วย โรงเรียนดำเนินแนวทางตามนโยบายรัฐ แต่ เน้นความยืดหยุ่นในการจัดการตามบริบท ของพื้นที่ (แปลงนโยบายมาสู่การออกแบบให้ เหมาะกับตัวเองที่สามารถทำได้) โดย จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>> The New Normal School (ครั้งที่ 2) <<<<)

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบคลาวด์ ระบบการศึกษาที่ผู้เรียน และผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยอาศัยสื่อการสอน การใช้สื่อต่างๆร่วมกัน เช่น ตําราเรียน เทปเสียง แผนภูมิคอมพิวเตอร์หรือโดย การใช้อุปกรณ์ทางโทรคมนาคม และสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการถ่ายทอด การศึกษา ไปยังผู้ต้องการเรียนในท้องที่ต่างๆ โดย ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>> การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบคลาวด์ <<<<)

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ โดย ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>> การจัดการเรียนการสอน K-9 ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธฺใหม่ 2019 (Covid-19) <<<<)

การเรียนการสอนที่ถูกทดแทนด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>> New Semester New Normal (What How Why) <<<<)

และในการเสวนาเมื่อครั้งแรก (8 พฤษภาคม 2563) ในหัวข้อ “จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่อย่างไรดี” มีเอกสารสรุปประเด็นการเสวนา ดังนี้  

>>>> การประชุม New Normal School <<<<


กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ขอเชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด แจ้งความประสงค์เข้าร่วมเรียนรู้ ฟรี/ ไม่มีค่าใช้จ่าย ใน Live เสวนา “The New Normal School” ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetingsกระบวนการเรียนรู้สู่สัมมาชีพโดยใช้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ “ล่องแพแม่วิน” โรงเรียนแม่วินสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่
บทความล่าสุด