ขอเชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด แจ้งความประสงค์เข้าร่วมเรียนรู้ ฟรี/ ไม่มีค่าใช้จ่าย ใน Live เสวนา “The New Normal School” ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings

14 พฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง มีการพยากรณ์กันว่าประเทศไทยจะต้องเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ไปอีกนานเป็นปี

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และอีกหลายหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานมหาดไทย ฯลฯ ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมการรับมือ เฝ้าระวัง และหาแนวทางบริหารจัดการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในช่วงเวลานี้ ดังแนวนโยบายของ รมว.ศธ. (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษาได้รวมกลุ่มกันในชื่อโรงเรียนวิถีใหม่ หรือ “The New Normal School” เพื่อค้นคว้าศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติของนานาประเทศ ระดมความคิด ตกผลึกจากการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ นำเสนอเป็นแนวคิดแนวทางเพื่อเป็น “ตัวช่วย” ให้กับบุคลากร โรงเรียนและหน่วยงานในระบบการศึกษา ให้เลือกนำบางประเด็นที่สนใจไปประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ที่มีบริบทที่หลากหลาย รวมทั้งเชิญชวนให้ร่วมสะท้อนผลจากการปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดกันและกันในอนาคตด้วย

การเสวนาเมื่อครั้งแรก (8 พ.ค. 2563) ในหัวข้อ “จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่อย่างไรดี” มีข้อเอกสารสรุปประเด็นการเสวนา ดังนี้  

>>>> การประชุม New Normal School <<<<

ในการเสวนาครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. จึงขอเชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน 271 โรงเรียนนำร่อง ผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ผ่าน Zoom Cloud Meetings โดยขอให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเรียนรู้ได้ที่ link นี้

>>>> คลิกเพื่อลงชื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเรียนรู้ <<<<<


ผู้เขียน: พิทักษ์ โสตถยาคม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนด้วยหลากหลายรูปแบบวิธีการสอน Active learning ควบคู่แนวคิดการจัดการเรียนรู้ Neo-Humanistระดมความคิด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ครั้งที่ 2
บทความล่าสุด