ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 ทุ่มแรงกาย-ใจ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษา

24 พฤษภาคม 2022
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 ทุ่มแรงกาย-ใจ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษา

บทสัมภาษณ์  นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่เก่งอีกหนึ่งท่าน ท่านมีความตั้งใจในการทำงาน ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องทั้งหมด 115 โรงเรียน จาก 4 เขตพื้นที่ รวมทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาของโรงเรียนนำร่องเน้นการจัดการศึกษาแบบ Active Learning ซึ่งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษมีทั้งหมด 8 นวัตกรรม ได้แก่

 1. นวัตกรรมการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ PBL และ PLC 
 2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL
 3. นวัตกรรมมอนเตสเซอรี
 4. นวัตกรรมจัดการความรู้แบบองค์รวม
 5. นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด (open approach)
 6. นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา
 7. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)
 8. นวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 

ซึ่งท่านศึกษานิเทศก์ท่านได้รับผิดชอบดูแล นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพี่เลี้ยง คือนางสาวฉัตรียา เลิศวิชา โดยมีโรงเรียนนำร่องใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL จำนวน 25 โรงเรียน 

หลักการทำงาน

ท่านได้ส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม ลงพื้นที่ ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโดยยึดหลักกัลยาณมิตร

วิธีการทำงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ร่วมกับคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

แรงบันดาลใจในการร่วมงานกับโรงเรียนขับเคลื่อนร่วมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ซึ่งแรงบันดาลใจในการร่วมงานกับโรงเรียนขับเคลื่อนร่วมเป็นพื้นที่นวัตกรรมคือผลสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

แต่ก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานไม่ว่าจะในด้าน งบประมาณ แนวทางบริหารจัดการ ซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในส่วนนี้คือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น

ผลที่เกิดกับโรงเรียน ต่อครู นักเรียนและชุมชนคือ

 • โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงบริบทที่เอื้อต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษากับชุมชน
 • ชุมชนให้การยอมรับและให้การร่วมมือ
 • ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมที่เลือกใช้และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
 • นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ Active Learning
 • ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาของตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

สิ่งที่ท่านศึกษานิเทศก์อยากจะทำหรือเป้าหมายที่อยากจะให้เกิดขึ้นในพื้นที่นวัตกรรม คือ

 • อยากให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมโดยสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา
 • ผู้บริหารเกิดความตระหนักมีวิสัยทัศน์และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน มีการเชื่อมประสานระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
 • นักเรียนมีคุณลักษณะตาม DOE ของจังหวัด

รู้สึกอย่างไรกับคำว่าโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ท่านให้ข้อมูลว่าโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนในพื้นนวัตกรรม ทุกนวัตกรรมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ DOE ของจังหวัดได้ และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามหลักสูตร

จากการสัมภาษณ์ นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ ผู้เขียนได้มุมมองและแนวคิดว่า ความเป็นอิสระของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม พรบ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถใช้นวัตกรรมและปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนำมาสู่ตัวผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแก้ปัญหาได้และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน และผู้เขียนหวังว่าโรงเรียนนำร่องในจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับทุกๆโรงเรียนในประเทศต่อไป

รูปกิจกรรม ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม
โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       ผู้เขียน:
กนกพร บุญแซม
ผู้ให้สัมภาษณ์
: อัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2
ผู้เขียน/เรียบเรียง: กนกพร บุญแซม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประะกอบ: อัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ปัตตานี พื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง
บทความล่าสุด