ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง

6 มิถุนายน 2022
นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลงนามในประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (3) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย

Facebook Comments
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 ทุ่มแรงกาย-ใจ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาผอ.สบน. ให้สัมภาษณ์นักวิจัยประจำมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
บทความล่าสุด