สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมวางแผนขับเคลื่อน รร.นำร่อง

2 มีนาคม 2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 ได้จัดการประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ รร.บ้านปะทาย เนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษามาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีโรงเรียน 7 แห่งได้แก่ 1. รร.บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 2. รร.บ้านไผ่หนองแคน 3. อนุบาลเบญลักษณ์ 4. บ้านท่าคล้อ 5. บ้านจอก (ประชาสามัคคี) 6. บ้านตาเส็ด และ 7. รร.บ้านปะทาย

เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตาม พ.ร.บ.พื้ นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 ให้คำปรึกษาหารือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขป้ญหาและพัฒนา ตามสภาพปัญหาและความต้องการของบริบทแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง ทุกคนเปิดใจ และพูดความจริง และต้องอาศัยภาวะผู้นำทางวิชาการและความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ให้มีใจเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ


ผู้เขียน: มานิต สิทธิศร
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
รับชมย้อนหลัง กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะ ร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 23 ก.พ. 2564ทีมคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนพร้าวบูรพา จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
บทความล่าสุด