ขอเชิญ รร.นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สมัครขอรับมอบสื่อส่งเสริมการอ่านจาก สสส. และ รร.ทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Could Meeting ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1

20 มิถุนายน 2020

ด้วย สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ร่วมมือกับสำนัก 4 สำนักสนับสนุน
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ. ที่ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้และที่ต้องการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับมอบสื่อส่งเสริมการอ่านจาก สสส. ในโครงการ “อ่านเสริมสุข อยู่บ้านต้านโควิด 19” และกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดเรื่องเดิมที่ประกาศรับสมัคร ดูที่นี่ https://www.edusandbox.com/29th-may-readingbooks/

ในการนี้ สบน. พิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งรายชื่อโรงเรียนให้ สสส. เพื่อจัดส่งสื่อส่งเสริมการอ่านไปยังโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ. ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และเห็นควรจัดประชุมทางไกลผ่าน Zoom Could Meeting เรื่อง การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

1. ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.
2. ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.  
3. ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น.  
4. ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น.    

เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และให้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมและสื่อการเรียนรู้ให้ครูชั้น ป.1 นำไปใช้ ในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน รวมทั้งให้นำผลการปฏิบัติจริง มานำเสนอและสะท้อนผลจากการปฏิบัติ และชี้แนะออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรหลัก

กำหนดการทั้ง 4 ครั้ง มีดังนี้

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสื่อส่งเสริมการอ่าน และได้สิทธิ์เข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ข้างต้น ดูรายชื่อที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1X_X_hneEdLmPkrrFYI5m5AFz9UfLZ_Dd/view?usp=sharing

Join Zoom Meeting วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.: https://us02web.zoom.us/j/81966010877?pwd=ZzZKdFRUQ2l2dXEyeCtCTEVibXQ4UT09
____________________________
Meeting ID : 819 6601 0877
Password :
309300

ขอเชิญ ผอ.รร. ครูชั้นอนุบาล ครูชั้น ป.1 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนทั่วไปที่สนใจที่จะนำไปใช้จริง โปรดลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม และจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับเสนอ สพฐ. พิจารณามอบเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการนำไปใช้จริง ในชั้น ป.1 ช่วงเปิดเทอม 1/2563 ประมาณ 6 สัปดาห์ รวมทั้งศึกษานิเทศก์หรือพี่เลี้ยงที่เข้าไปร่วมชี้แนะโรงเรียนในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินการ และเสนอรายชื่อให้เลขาธิการ กพฐ. พิจารณาลงนามในเกียรติบัตรมอบให้ในโอกาสต่อไป

โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่
https://forms.gle/Ca9fPr7k55Zo9iyk8

เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว ที่นี่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZwlj0zh6DYqhfcvnIlya4lSEg75Xo2FRSPWqybAkbc/edit?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้และปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการและช่วงวัย


ผู้เขียน: พิทักษ์ โสตถยาคม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
กระบวนการเรียนรู้ Research-Based Learning (RBL) สู่นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษUpdate Link: การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Could Meeting ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.
บทความล่าสุด