สบน.เพิ่มช่องทาง การสื่อสารเชิงรุก ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

24 กุมภาพันธ์ 2020

ผลจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สบน. & TDRI ที่ต้องการยกระดับการสื่อสารสร้างสรรค์เชิงรุก ( >>>> คลิกเพื่ออ่านข่าวได้ที่นี้<<<<

คลิกที่รูปเพื่อ่านข่าวได้ที่นี้

จึงนำมาสู่การพัฒนาช่องทางการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง โดยทาง สบน. ได้ประยุกต์ใช้ Smart TV ที่สำนักงานมีอยู่แล้วมาจัดทำเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบภาพเคลื่อนไหวและขออนุญาตท่านเลขาธิการ กพฐ. นำไปติดตั้งไว้ ณ หน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคาร สพฐ. 5 ทั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารสร้างการรับรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมฯ ซึ่งมีเลขาธิการ กพฐ. เป็นฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการนโยบาย และ สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีและผลักดันพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 8 จังหวัด 

โดยช่องทางการสื่อสารนี้ จะเผยแพร่คลิป VDO โปสเตอร์ข่าวสาร/การปฏิบัติ/แนวคิดแนวทางของผู้เกี่ยวข้องส่วนกลางและพื้นที่ พร้อมทั้งมี QR code ให้ scan กรณีผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนั้น จะมีเสียงดนตรี/เสียงเพลงคลอเบา ๆ ไม่เป็นมลพิษทางเสียงหรือก่อความรำคาญใด ๆ แต่ช่วยดึงความสนใจและสร้างบรรยากาศสบาย ๆ ให้ผู้ผ่านเข้าออกลิฟต์อีกทางหนึ่ง


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่ใช่พื้นที่ทดลองแต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ร่วมประชุมพิจารณาองค์ประกอบของกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
บทความล่าสุด