ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ร่วมประชุมพิจารณาองค์ประกอบของกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

26 กุมภาพันธ์ 2020

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Learning Partnership : SLP) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 โดยจังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 6 พื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อนำร่องพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในการสร้างและพัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2563 โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง5 เขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ ผู้สังเกตการณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในการประชุมครั้งนี้ ทำให้ได้องค์ประกอบและรายชื่อของกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และได้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ให้ความสำคัญและความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยตั้งใจว่าจะเข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้วยตนเองทุกครั้ง


ผู้เขียน: สิทธิศักดิ์ ผลพิบูลย์ เลขานุการผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ และธานินทร์ แทนคำ ศน.ศธจ.ศรีสะเกษ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: สิทธิศักดิ์ ผลพิบูลย์ เลขานุการผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ

Facebook Comments
สบน.เพิ่มช่องทาง การสื่อสารเชิงรุก ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาCore Team BBL ศรีสะเกษ รวมพลังพลิกโฉมโรงเรียนเพื่อตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บทความล่าสุด