พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่ใช่พื้นที่ทดลองแต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

24 กุมภาพันธ์ 2020

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กล่าวในงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ให้การสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ Smart people Pattani ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Smart City ของจังหวัดปัตตานี ที่จะมีการสร้าง Digital Learning Platform โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Co-Working Space) และมีเป้าหมายให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีทุกโรงเข้าร่วมโครงการ OTW Free WIFI for School เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ให้กับนักเรียน เช่น การสร้าง Application การค้าออนไลน์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะนำและชี้ให้เห็นบทบาทคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญ เช่น การนำหลักสูตรแกนกลางมาปรับใช้ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครู การออกแบบระบบการประเมินผู้เรียน ทั้ง 3 เรื่อง ต้องตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด ขณะเดียวกันทางส่วนกลางก็จะดำเนินการจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเฉพาะศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ในเดือนมีนาคม 2563 นี้


ผู้เขียน: อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ผู้ว่าฯ ปัตตานีเดินหน้าเต็มที่ ดึงพลังทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯสบน.เพิ่มช่องทาง การสื่อสารเชิงรุก ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด