ผู้ว่าฯ ปัตตานีเดินหน้าเต็มที่ ดึงพลังทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ

21 กุมภาพันธ์ 2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องเพนดูล่า 3 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีพร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา จำน วน 120 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีแนวคิดที่ว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันระดมความคิด วางพื้นฐาน และออกแบบนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ และสิ่งสำคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือ 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2. การประสานให้หน่วยงานทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ จึงต้องคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะและได้รับการเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตในอนาคต โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการนำนวัตกรรมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครูมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น และมุ่งหวังให้จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดนำร่องของพื้นที่นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสามารถขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงในระดับภาคใต้หรือในระดับประเทศต่อไป


ผู้เขียน: นพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศธจ.ปัตตานี
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: นพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศธจ.ปัตตานี

Facebook Comments
จากความไม่รู้สู่… รอยยิ้มแห่งความสุข ของนักเรียนขณะเรียนและทำกิจกรรม ความปรารถนาสูงสุด และได้สมหวังของครูมาริสา ครู รร.บ้านทุ่งสภากาชาดฯ หนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่ใช่พื้นที่ทดลองแต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ
บทความล่าสุด