คณะอนุกรรมการด้านบุคคล ร่วมหารือแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

26 พฤศจิกายน 2020

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อาคารรัชมังคาลภิเษก 1 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนเลขาธิการ ก.ค.ศ นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้ง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสถาบันอาศรมศิลป์

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย พิจารณารูปแบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานบริหารบุคคลของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จากรูปด้านบน คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลร่วมสำนักงาน ก.ค.ศ. พัฒนา (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขสำหรับงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน การกำหนดสิทธิประโยชน์ และการประเมินวิทยฐานะ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

จากที่ประชุมได้มีการเสนอแนะหลักการและแนวทางที่น่าสนใจ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3 รูปแบบที่ 4 โดยคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลร่วมสำนักงาน ก.ค.ศ. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขสำหรับงานบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 31
2. เห็นชอบในหลักการแต่งตั้ง คณะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
3. เห็นชอบในหลักการให้นำหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอต่อ ก.ค.ศ. หรือ Performance Agreement (PA) ซึ่งดำเนินการในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นข้อมูล PA รายปี ส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งวิทยะฐานะยังคงเดิม โดยคณะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากนั้น นำมติไปขอความอนุเคราะห์ให้ ก.ค.ศ. ยกร่างหลักเกณณฑ์ และให้นำมาทดลองใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาควบคู่การวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. เห็นชอบในหลักการให้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา


ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ภัชธีญา ปัญญารัมย์, อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
คุยนอกรอบ พัฒนากรอบการทำงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ ผอ.สบน. พร้อมทีมงาน ร่วมปรึกษาหารือนอกรอบเพื่อปรับปรุงแผนและแนวทางในการทำงาน ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เริ่มดำเนินกระบวนการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563
บทความล่าสุด