สร้างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สร้างสรรค์ผลงานด้วยโครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0

26 กันยายน 2022
สร้างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สร้างสรรค์ผลงานด้วยโครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0

อีกหนึ่งสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีที่จะกล่าวถึงในวันนี้ คือ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จากสภาพบริบทของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง รวมถึงความประสงค์จากผู้ปกครองของนักเรียนนั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี จึงมุ่งเน้นไปในด้านวิชาการเป็นพิเศษ

จากการสัมภาษณ์นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เข้าสู่การเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2563 ด้วยความคาดหวังตั้งใจเป็นอย่างน้อยว่าจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดปัตตานี ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน หลังจากเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง ทำให้สามารถได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา

การดำเนินการขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ถือว่ายังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ขณะนี้มีการปรับในเรื่องของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เพิ่มเติมในเรื่องของสาระการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลปัตตานีได้เน้นในเรื่องของกิจกรรม โครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีการประกวดโครงงานผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น LINE หรือ Google Meet ในการนำเสนอผลงาน ซึ่งผลงานในรูปแบบของเอกสารก็มีด้วยเช่นกัน โดยผลงานที่นำเสนอเข้าร่วมประกวดนั้นเป็นของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีทั้งแบบรายคน และแบบกลุ่ม โดยจะมีกรรมการตัดสินผลงานประจำแต่ละระดับชั้น โดยแบ่งออกเป็นชุดๆ มีทั้งหมด 3 ชุด ซึ่งขณะนี้ผลการตัดสินได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

ผลการตัดสินโครงงานจากโครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0

สำหรับการสนับสนุนนั้น โครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียน ให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมมือร่วมใจกันคิดในการที่จะร่วมลงมือทำโครงงานอีกด้วย ซึ่งโรงเรียนมีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ปกครองอยู่เสมอ โดยจะใช้การประสานการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ก็ให้การสนับสนุนโครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0 ด้วยเช่นกัน

ผลการดำเนินงานจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม พบว่า คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ เพราะโรงเรียนใช้รูปแบบของโครงงาน และมีการประกวด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีความใฝ่รู้มากขึ้น มีความคิดเชิงระบบมากขึ้น

ในการดำเนินงาน มีการมอบหมายครูฝ่ายวิชาการในการรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ในเรื่องของการทำ PLC โดยจะมีการประชุมร่วมกันในทุกวันพุธ รวมถึงเข้ามามีบทบาทในด้านการพัฒนานวัตกรรมของการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น เดิมทีจะมีการจัดการอบรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์แทน

สิ่งที่จะทำต่อไปสำหรับโรงเรียนอนุบาลปัตตานี คือ หาคำตอบว่าจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมของครู คือ นวัตกรรมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่จะใช้กับนักเรียน ซึ่งขณะนี้ โรงเรียนได้ใช้โครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0 ซึ่งเป็นโครงงานฐานวิจัย และในระดับปฐมวัย จะนำในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปรับใช้ต่อไปด้วย

จะเห็นได้ว่า โครงการอนุบาลนักคิดพิชิต 4.0 ของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เป็นกิจกรรมที่โดดเด่น สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระทางความคิด สังเกตได้จากโครงงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบกาย ความรู้รอบตัว ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาต่อยอดและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน ถึงแม้โรงเรียนอนุบาลปัตตานีจะมีการขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น แต่ก็มีผลิตผลที่สวยงาม นอกจากการสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า การสร้างสรรค์เช่นนี้จะไม่หยุดนิ่ง หากแต่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงเป็นที่น่าจับตามองต่อไปว่า การขับเคลื่อนในระยะต่อไปของสถานศึกษานำร่องแห่งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะงดงามเพียงใดนั้น โปรดติดตามกันต่อไป

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ผู้เขียน/ผู้สัมภาษณ์ :
ประสิทธิ์ สุขประสพโภคา
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2565นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “4 จ ส ท” เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
บทความล่าสุด