คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประชุมนัดแรก 29 ต.ค. 2562 เตรียมส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สามารถคิด-ทำ-นำตนเองได้

11 ตุลาคม 2019

ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของพระราชบัญญัติฯ และพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม ได้มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายฯ โดยตำแหน่งตามพระราชบัญญัติฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพร้อมด้วยผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

Written by เสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เชียงใหม่เดินหน้า ปรับการบริหารจัดการใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน…ลดความเหลื่อมล้ำพื้นที่นวัตกรรม : พื้นที่เรียนรู้การบรูณาการและประสานความร่วมมือของ ศธจ. เขตพื้นที่ และภาคีเครือข่าย
บทความล่าสุด