เชียงใหม่เดินหน้า ปรับการบริหารจัดการใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน...ลดความเหลื่อมล้ำ

9 ตุลาคม 2019

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. มอบ ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย น.ส.ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ น.ส.จารุวรรณ กาบซ้อน และ น.ส.ภวรัญชน์ ไวสกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลงพื้นที่  รับฟังการสะท้อนผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานระยะต่อไป จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

จากการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนนำร่องที่อยู่ในบริบทต่างกัน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีแนวคิดแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการใหม่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยการดำเนินงานที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ด้วยการมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนนำร่อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจะใช้กลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมพัฒนาโรงเรียนนำร่องในแต่ละกลุ่มโรงเรียนและนวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมทวิภาษา นวัตกรรมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลใหม่ นวัตกรรมเพื่อมีอาชีพที่ดีของผู้เรียนในบริบทจังหวัดเชียงใหม่ นวัตกรรมการแก้ปัญหาการคิด วิเคราะห์ อ่าน และเขียน นวัตกรรมการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมของเด็กพิเศษ นวัตกรรมการแก้ไขคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ รวมทั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

หมายเหตุ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายพิทักษ์  โสตถยาคม รอง ผอ.สบน. สพฐ.
2. น.ส.ชวิกานต์  แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สบน. สพฐ.
3. น.ส.จารุวรรณ กาบซ้อนนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สบน. สพฐ.
4. น.ส.ภวรัญชน์ ไวสกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สบน. สพฐ.
5. นายรตนภูมิ โนสุผอ.สพป.ชม. เขต 1
6. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ผอ.สพป.ชม. เขต 6
7. นายสมโภชน์ ศรีชะนารอง ผอ.สพป.ชม. เขต 5
8. นายอวยชัย ศรีตระกูลรอง ผอ.สพม.34
9. นายเจษฎา ก้องสาครศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 3
10. นายวรากุล ตุ่นเครือศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 4
11. ผศ.วรรณา เทียนมีมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
12. น.ส.อรณี อริยาพจน์มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
13. นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้วผอ.รร.บ้านสบลาน สพป.ชม. เขต 5
14. นายศุภชัย ตั๋นจี๋ผอ.รร. บ้านหนองไคร้ สพป.ชม. เขต 2
15. นายสุมนต์ มอนไข่ผอ.รร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16. นายมานิช ถาอ้ายผอ.รร. ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อบจ.ชม.
17. นายณรงค์ อภัยใจผอ.รร. บ้านเมืองกึ๊ด สพป.ชม. เขต 2
18. นายสมพงษ์ แสนสำโรงผอ.รร. บ้านสหกรณ์ 2 สพป.ชม. เขต 1
19. นางมุกดา คำวินิจผอ.รร. บ้านปลาดาว สช.
20. น.ส.พวงชมพู เฮ็งประเสริฐผอ.รร. บ้านห้วยปูลิง สพป.ชม. เขต 5
21. นายเกียรติศักดิ์ ไชยาผอ.รร.บ้านขุนแตะ สพป.ชม. เขต 6
22. นายวรภรพงศ์ ปันเดงผอ.รร.บ้านพุย สพป.ชม. เขต 5
23. น.ส.พัชรี สิงห์น้อยนักประชาสัมพันธ์ สพป.ชม. เขต 1
24. นางศิรดา สมบูรณ์ชัยเจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชม. เขต 1
25. นายนิมิตร ไทยดำรงค์ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.ชม. เขต 1
26. น.ส.ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 1
27. น.ส.พรศิริ โยศรีคูณศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 2
28. นางกนกอร พินิจราชกิจศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 5
29. น.ส.ชิชญาสุ์ คุณาธรรมศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 5
30. น.ส.วชิราพร สุวรรณศรวลศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 5
31. นายนพดล โป่งอ้ายศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Written by ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ จารุวรรณ กาบซ้อน และภวรัญชน์ ไวสกุล
Photo by ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ จารุวรรณ กาบซ้อน และภวรัญชน์ ไวสกุล
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
บรรยายพิเศษหัวข้อ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดย ดร.อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประชุมนัดแรก 29 ต.ค. 2562 เตรียมส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สามารถคิด-ทำ-นำตนเองได้
บทความล่าสุด