ครม. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2 มิถุนายน 2020

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผลการประชุม ครม. วันนี้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี
  2. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
  3. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
  4. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
  5. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์
  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน
  8. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ตอนนี้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และตอนนี้ทาง สบน. ในฐานนะฝ่ายปฏิบัติงานธุรการของฃคณะกรรมการนโยบายฯ กำลังดำเนินการเพื่อให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สบน. ร่วมกับ สสส. เตรียมส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม สังกัด สพฐ. ที่มีเด็กส่วนใหญ่ขาดโอกาส/ ขาดแคลนสื่อ และต้องการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ใน 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 โรงเรียน รวม 80 โรงเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากความร่วมมือของชุมชนด้วยนวัตกรรม บวร X2
บทความล่าสุด