นราธิวาสเร่งปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

29 ตุลาคม 2021

คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส เห็นความสำคัญของการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส จึงเร่งรัดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ด้านการบริหารงานวิชาการ พิจารณาหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ที่เสนอขอปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 หลักสูตร 14 สถานศึกษา ก่อนนำเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสนำหลักสูตรไปใช้ในปีการศึกษา 2564

การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 แห่ง มีการปรับและพัฒนาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามบริบทและความต้องการของชุมชนในสถานศึกษา โดยนำทุนที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบด้วย ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิศาสตร์ ทุนทางปัญญา ทุนทางอาชีพ และทุนทางเศรษฐกิจ มาบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เชื่อในคุณงามความดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักและภาคภูมิใจในตนเอง รักในความสัมพันธ์ของครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนมนุษย์ รักชาติ รักท้องถิ่น รักแผ่นดินเกิด มีอาชีพ มีชีวิตที่ดีและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น โดยสถานศึกษากำหนด School Concept ให้เห็นถึงเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด ซึ่งใน 14 หลักสูตรส่วนใหญ่เน้นการเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตบนครรลองของศาสนา ภายใต้วัฒนธรรมของชุมชนบ้านเกิดของตนเอง ต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ภายในโลกกว้างต่อไป

ผู้สรรสร้าง Model : รศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากรและคณะ

คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 หลักสูตร และให้สถานศึกษาเร่งนำหลักสูตรไปใช้ในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ กำชับให้จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

รายชื่อสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสที่หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

 


 


ผู้เขียน:
ปัทมาวดี ขันธ์ชัย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นราธิวาส
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านโก สร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ด้วยโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLCนวัตกรรมแนวคิด การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ก้าวทัน 9 ความพอเพียง (LFC BMW SHM)
บทความล่าสุด