นวัตกรรมแนวคิด การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ก้าวทัน 9 ความพอเพียง (LFC BMW SHM)

3 พฤศจิกายน 2021

นวัตกรรมแนวคิด การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ก้าวทัน 9 ความพอเพียง (LFC BMW SHM)
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รร.นำร่องฯ จ.ยะลา

สวัสดี ผู้อ่านทุกอ่านพบกันอีกครั้งกับบทความ  “30 ก้าวขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ยะลา” ครั้งนี้ พบกับ ครูถวัลย์ สุวรรณอินทร์ ครู ผู้รับผิดชอบงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสิบ รร.นำร่องฯ จ.ยะลา ที่ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “ก้าวทัน 9 ความพอเพียง (LFC BMW SHM)” บูรณาการความรู้ 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

สู่การเป็นสถานศึกษานำร่อง

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ “ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ” ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปรับใช้ในโรงเรียน โดยพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ก้าวทัน 9 พอเพียง”  และนำไปสู่แนวคิดต้องการที่จะพัฒนาให้แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การเป็นสถานศึกษานำร่อง ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อปรับหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฯ 51) ด้วยการนำแหล่งเรียนรู้ไปบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้รอบด้าน ทั้งการใช้ภาษา ความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีทักษะอาชีพ และมีจิตอาสารักษ์บ้านเกิด

Goal Setting ตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนา

หลักการ Plan – Do – Check – Act  ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการลงมือทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะการมีเป้าหมาย หมายถึง การที่เรารู้ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ยิ่งถ้ารู้ได้ว่าทำไมเราถึงต้องไป และยิ่งมองเห็นภาพของตัวเราเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นชัดเจนมากเท่าไร ยิ่งเกิดแรงกระตุ้นให้เราอยากออกเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นโดยเร็ว

การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “ก้าวทัน 9 ความพอเพียง”

สร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ด้านการให้ความรู้ รวมทั้ง การสนับสนุนทรัพยากร หรืองบประมาณต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน และสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ชั้นอนุบาล 1 – 3

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ชั้น ป.1 – ป.6

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.1 – ม.3

นวัตกรรมแนวคิด การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ก้าวทัน 9 ความพอเพียง (LFC BMW SHM) แบ่งออกเป็นดังนี้

L : Lemon การปลูกมะนาว

F : Fish การเลี้ยงปลา

C : Chicken การเลี้ยงไก่

B : Banana การปลูกกล้วย

M : Mulberry การปลูกมัลเบอร์รี่

W : watercress การปลูกผักสลัดน้ำ

S : School Bank โรงเรียนธนาคาร

H : Hydroponic การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

M : Mushroom การเพาะเห็ด

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 

  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

   

   

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

   

ความเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง
  • นักเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้ มีความกล้าคิด กล้าทำ การมีจิตอาสารักษ์บ้านเกิด พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
  • ครู ได้พัฒนาความรู้ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียน
  • ผู้บริหาร เกิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา หรือชุมชนให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง นำความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับทราบ ด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายงานการสอน เช่น การอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  การอบรมครูบรรจุใหม่
  • ชุมชน ได้เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในการให้ความรู้แก่ชุมชนและชุมชนให้เห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
  • สังคม ถอดประสบการณ์การดำเนินงาน เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้
ส่งท้าย..สู่การพัฒนายั่งยืน

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รร.นำร่องฯ จ.ยะลา ที่มีหัวใจในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้รอบด้านและมีทักษะอาชีพ  ซึ่งในการที่จะพัฒนาให้โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สู่ความสำเร็จที่แท้จริงจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน   การศึกษาดูงานตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ การมีพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ในปีการศึกษา 2564 การจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ก้าวทัน 9 ความพอเพียง  (LFC BMW SHM) ของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รร.นำร่องฯ จ.ยะลา จะเป็นอย่างไร  โปรดติดตามต่อไป และผู้เขียนจะนำเสนอบทความที่น่าสนใจของ รร.นำร่องฯ จ.ยะลา อื่นที่น่าสนใจต่อไปในหัวข้อ “30 ก้าวขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” บทความถัดไป

ข่าวพื้นที่ จ.ยะลา อื่น ๆ
Facebookผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
ผู้สัมภาษณ์ :
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ :
ปราชญาพร แช่ใจ
ภาพประกอบ : โรงเรียนบ้านตะโละหอลอ

Facebook Comments
นราธิวาสเร่งปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสDARA Thinking Model สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
บทความล่าสุด