การปฐมนิเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทเรียนทรงพลัง” เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

1 สิงหาคม 2022
การปฐมนิเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทเรียนทรงพลัง” เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ขอเชิญคณะผู้เสนอจัดต้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเพิ่มเติม ผู้จัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเดิม ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อเรียนรู้ หลักการ แนวคิด เป้าหมาย และทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่าน Zoom จำกัด 300 (Users )และ Facebook Live และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ คือ
  • เพื่อให้ทราบในหลักการ แนวคิด และเป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • เพื่อให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ เข้าใจทิศทางและวิธีการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • เพื่อให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

>>คลิก<<

ลงทะเบียนรับชมผ่าน Facebook Live (23 ส.ค. 65)

>>คลิก<<

ประเด็นหรือต้องการทราบจากกิจกรรมปฐมนิเทศฯ

สำหรับคณะผู้เสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมนวัตกรรมการศึกาษา ทั้ง 10 จังหวัดเพิ่มเติมและผู้เกี่ยวข้อง มีประเด็นหรือต้องการทราบจากกิจกรรมปฐมนิเทศฯ โปรดกรอกลงในแบบสอบถามนี้
>>คลิก<<

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

กำหนดการ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ร่วมให้ข้อเสนอแนะ “มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.1 จังหวัดระยอง Developmental Evaluation: ไม่ใช่การประเมินเพื่อมุ่งตัดสิน แต่คือการประเมินเพื่อมุ่งพัฒนา
บทความล่าสุด