เปิดโลกการเรียนรู้สู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

30 มีนาคม 2023

เปิดโลกการเรียนรู้สู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมด้วยโครงงานเป็นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ภายใต้การนำของ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยภายในงานเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการนำเสนอโครงงานการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียนทุกระดับชั้น

กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมด้วยโครงงานเป็นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการในชั้นเรียนมาพัฒนานวัตกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนักเรียนได้นำเสนอโครงการบนเวทีกิจกรรมด้วยกัน 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการ BEVER เป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาร้องทุกข์ปัญหาในโรงเรียน และให้ผู้ดูแลแอปพลิเคชันดังกล่าวเข้ามาดูแลปัญหาที่นักเรียนร้องทุกข์
  2. โครงการ ตู้กดน้ำ Water Dispenser เป็นโครงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพื่อลดปัญหาการดื่มน้ำขวดเดียวกัน พร้อมกับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  3. โครงการ Find Object happy found เป็นแอปพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักเรียนหาของที่นักเรียนทำหายภายในโรงเรียนเจอ

นอกจากนี้ในยังมีโครงการอื่นๆ ที่นักเรียนได้มานำเสนอ ซึ่งโครงการของนักเรียนล้วนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดเพื่อผลิตเป็นชิ้นงาน แสดงให้เห็นถึงทักษะและความพร้อมของนักเรียนในหลายด้าน เช่น กระบวนการทางความคิด การกล้าแสดงออก รวมถึงกระบวนการในการแก้ปัญหา และทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะที่สำคัญที่ทำให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของนักเรียนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ให้นำภาพหรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออก
โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       

 ผู้เขียน:
สุภา แสงสุวรรณ ศน. ศธจ.สงขลา และสุวศิน เขียวสุวรรณ สบน.
ภาพประกอบ: คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สบน. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6)
บทความล่าสุด