สบน. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

23 มีนาคม 2566

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 530/2566 ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในราชการของหน่วยงานสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 546/2566 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
 เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สรุปผลการประชุมสานพลังคณะกรรมการขับเคลื่อนในฐานะผู้พลิกเกม Game changer และสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้สู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)
บทความล่าสุด