ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ Coaching and Empowering ครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ใช้หลักสูตร Modern Komthieng พัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ 10 ประการ

31 สิงหาคม 2021

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร และอาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง ลงพื้นที่ Coaching and Empowerment แก่ครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 19 คน ของโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หลักสูตร Modern Komthieng แล้วในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยได้จัดตั้งขึ้นเป็นวิชาใหม่ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ ในระดับใกล้ตัวไปยังเรื่องที่ไกลตัวออกไป เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ 10 ประการที่โรงเรียนต้องการ
(1) มีความรู้ (Knowledge)
(2) สุขภาพและความสุข (Health and Happiness)
(3) มีความรับผิดชอบที่เพียงพอ (Adequate Responsibility)
(4) มีมารยาท (Manners)
(5) มีทักษะทางด้านดิจิทัล (factful digital skills)
(6) ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher order thinking skills)
7) ทักษะด้านนวัตกรรม (Innovation Skills)
(8) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skills)
(9) ทักษะการคิดเลข (Numeracy Skills)
(10) มีความเป็นอัจฉริยะ (Genius)
โดยในปีการศึกษานี้ โรงเรียนมุ่งบรรลุสมรรถนะ 3 ประการ คือ สมรรถนะที่ 3, 5 และ 7 

ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้เข้าไปเสริมเติมเต็ม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้

   

   

   ผู้เขียน: มาศชฎา จันทราทิพย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร แช่ใจ

Facebook Comments
เปลี่ยนจาก “สอน” เป็น “เรียน” สร้างคุณค่าการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองDownload เอกสารและรับชมย้อนหลังการเสวนา ? ‘ล็อกดาวน์’ ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP.1 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ บทเรียนจาก รร.ลำปลายมาศพัฒนา รร.บ้านกระถุน และ รร.บ้านปะทาย จัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
บทความล่าสุด