ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566

31 พฤษภาคม 2023
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแผร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Download

  • ค้นหามาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://std.edusandbox.com/

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานข้อมูลการจัดการศึกษาและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการออกแบบและจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (6) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ค้นหามาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://std.edusandbox.com/

หมายเหตุ
* สบน. จะจัดส่งเอกสาร ไปยัง ศธจ. และ สพท. ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อไป

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มระบบ
บทความล่าสุด