การประชุมออนไลน์ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 286 รร. เพื่อยืนยันการเข้าร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สู่กระบวนกาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

4 สิงหาคม 2564

ด้วย คณะกรรมการอำนวยการในคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meetings มีนางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธาน ได้พิจารณา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. และแผนการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำรวจข้อมูลโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 286 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยขอให้โรงเรียนดังกล่าวยืนยันว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนนำร่องดังกล่าวยังคงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) หรือไม่

ในการนี้ สบน. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งให้โรงเรียนยืนยันการเข้าร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ สบน. กำหนดจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง 286 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อมูลและยืนยันการร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สู่กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 286 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะครูแต่ละโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้สนใจทั่วไป โดยมีคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมให้ข้อคิดเพื่อพิจารณาก่อนตัดสินใจและยืนยันเข้าร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรใหม่

สำหรับ ผอ.รร.นำร่องฯ ขอเชิญประชุมผ่าน Zoom

สำหรับ ผอ.รร.นำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เข้าร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สู่กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ขอเชิญประชุมผ่าน Zoom คลิกที่นี่

หรือเข้าด้วยรหัสการประชุมนี้

Meeting ID: 932 0359 1217
Passcode: 481742

สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป รับชมผ่าน Facebook Live

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะครูแต่ละโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่สนใจทั่วไป รับชมผ่าน Facebook Live สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.)  คลิกที่นี่

กำหนดการประชุม

รายชื่อ รร.นำร่องฯ สมัครใจเข้าร่วม

รายชื่อ รร.นำร่องฯ ที่แสดงว่าตนพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ดาวน์โหลด

 


 


ผู้เขียน:
พิทักษ์ โสตถยาคม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา   โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร แช่ใจ

Facebook Comments
“โรงเรียนนำร่องเพื่อการเรียนรู้” กรณีศึกษาของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จากมุมมองของ ศน. ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เกมเป็นฐานสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
บทความล่าสุด