ผอ.สบน. ให้สัมภาษณ์นักวิจัยประจำมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

9 มิถุนายน 2022

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ทาคาโยชิ มากิ (Takayoshi MAKI) รองศาสตราจารย์ประจำการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แผนกการพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย น.ส. ณัทณิดา พันธุมเสน อดีต ผอ.สำนักนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอเข้าสัมภาษณ์ ผอ.สบน. เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมทางการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

รศ.ทาคาโยชิ กล่าวว่า ได้รับทุนการสนับสนุนทุนวิจัยจากองค์กรการส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Society for the Promotion of Science: JSPS) กำลังศึกษาวิจัยเรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยและโครงการวิจัยเปรียบเทียบการขยายโอกาสทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำในเอเชียและแอฟริกา ซึ่งจะศึกษาค้นคว้าโครงการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหลัก

ที่ผ่านมา รศ.ทาคาโยชิ ได้ศึกษา พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 5 (2) เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา จึงมีความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง

จากความสนใจเกี่ยวกับประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ตามที่ พ.ร.บ. ได้กำหนด จึงได้ขอเข้าสัมภาษณ์ ผอ.สบน. (นายพิทักษ์ โสตถยาคม) เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนการทำงานและมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ทั้งเรื่องในด้านวิธีการทำงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่พบ แนวทางการแก้ไข และการสร้างกลไกความร่วมมือการทำงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จะตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไร ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ รศ.ทาคาโยชิ จะเก็บรวมรวบและดำเนินการศึกษาวิจัยต่อไป

จากการสัมภาษณ์ บรรยายเป็นไปด้วยความอบอุ่นและกัลยณมิตร ซึ่งการมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ที่จะมีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการลดความล้ำทางการศึกษาที่จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในภาคหน้า

หลังจากการจบสัมภาษณ์ รศ.ทาคาโยชิ และ น.ส. ณัทณิดา ได้เข้าพบปะทักทายบุคลากรภายใน สบน. เพื่อพูดคุยและให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อเสริมพลังใจซึ่งกันและกัน และขออำลากลับ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประะกอบ: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินหน้าขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิงนโยบาย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 อย่างพร้อมเพรียง
บทความล่าสุด