โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี พื้นที่นวัตกรรมนราธิวาส น้อมนำศาสตร์พระราชา จัดการศึกษาบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน

18 ธันวาคม 2019

จากการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับรู้ เข้าใจ เห็นถึงความพยายาม และพลังในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่ ยังคงประทับอยู่ในใจหลาย ๆ เรื่อง หนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี

โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มี ผอ.อับดุลอาซิ ดอเลาะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครู จำนวน 25 คน นักเรียน จำนวน 253 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ข้อมูลที่ได้รับจากการบอกเล่าของศึกษานิเทศก์ ศธจ.นราธิวาส ทำให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี มีความพร้อมในทุกด้าน ผู้บริหารโรงเรียน ผอ.อับดุลอาซิ ดอเลาะ มีความเป็นผู้นำ เห็นประโยชน์ส่วนรวม ตอบรับในทันทีที่ได้รับการประสานของจังหวัด ขอใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม “เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานราธิวาสสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน” เมื่อได้ลงเยี่ยมโรงเรียนช่วงเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมและวันจัดกิจกรรม ได้เห็นถึงความเอาใจใส่ มอบหมายงาน ระดมบุคลากรมาร่วมเตรียมงานและเอื้ออำนวยให้จัดกิจกรรมอย่างเรียบร้อยและราบรื่น

โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ถือได้ว่าเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ยังมีตัวแทนนักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเวทีครั้งนี้ด้วย รวมทั้งโรงเรียนได้พานำชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนด้วย ได้เห็นว่าโรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ 9 ศูนย์ ในพื้นที่ 30 ไร่ ได้แก่ ตลาดนัดโอท็อป สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน แปลงเกษตรรั้วกินได้ อาหารขนมหวาน สวนตาล สวนผลไม้ท้องถิ่น บ่อปลาบ่อดิน และสนามเด็กเล่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ได้รับทราบนโยบายของโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี มุ่งเน้นยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในด้านภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ หรือฝึกฝนนักเรียนให้ใช้ “ทักษะสัมพันธ์” เน้นการบูรณการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคือ นักเรียนชั้น ป.4-5 โดยมีรูปแบบการพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาค้นคว้าคำ 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) จัดกิจกรรมสืบค้นคำจากศูนย์การเรียนรู้ 4) อ่านคำ และ 5) เขียนคำ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ คำอ่าน และความหมายของคำนั้น ๆ

การลงพื้นที่โรงเรียนบ้านมะนังกาหยีครั้งนี้ แม้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 1 วัน แต่ก็ได้เห็นบุคคลที่เป็น key person และเป็นกำลังหลักของโรงเรียนในการผสานพลังภายในและเครือข่ายภายนอกโรงเรียนได้อย่างดี อย่างน้อย 3 คน คือ 1) ผอ.อับดุลอาซิ ดอเลาะ ผู้นำที่คว้าทุกโอกาสเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาโรงเรียน ดังที่กล่าวแล้วในตอนต้น 2) ครูสิทธิศักดิ์ ขวัญดี ครูผู้นำที่ลงมือทำเพื่อสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้และจะส่งเสริมให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ผ่านมาครูสิทธิศักดิ์และคณะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและได้รับรางวัลเหรียญเงิน “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” ระดับประเทศ ในปี 2560 และ 3) ครูนิพล รัตนพันธ์ ครูวิชาการของโรงเรียน และเป็นครูต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี 2542 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและภาษาไทย ในเรื่อง การสอนแบบปฏิบัติ – แก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ (สามารถศึกษาสิ่งพิมพ์ สกศ. เกี่ยวกับ “การสอนแบบปฏิบัติ – แก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้” ได้ที่นี่ Click! ) ซึ่งครูวิพลเห็นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้มีการนำแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดทำใหม่หรือจัดระบบใหม่ ในการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ซึ่งภาพที่ได้เห็นเหล่านี้ ถือเป็นฐานที่ดีมาก ที่จะยกระดับคุณภาพการพัฒนาไปสู่ความมุ่งหวัง อัตลักษณ์ และความต้องการจำเป็นของชุมชนและพื้นที่ของตำบลมะนังตายอ วัตถุประสงค์ของการเป็นโรงเรียนนำร่อง และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 สิ่งที่น่าสนใจต่อจากนี้ไปคือ การเปลี่ยนความมุ่งมั่น ความหวังของคนในพื้นที่ ไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้กับเด็กและเยาวชนของตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Photo by ศปบ.จชต. และโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
Artwork by ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ทีมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ส่งผลงานเด่น เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมนานาชาติ และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมากคืบหน้า! TDRI และ สบน. ประชุมนอกรอบพิจารณาสูตรการจัดสรรงบประมาณโดยตรงให้กับโรงเรียนนำร่องฯ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด