คืบหน้า! TDRI และ สบน. ประชุมนอกรอบพิจารณาสูตรการจัดสรรงบประมาณโดยตรงให้กับโรงเรียนนำร่องฯ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

19 ธันวาคม 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2562 เมื่อวานนี้ นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา TDRI ได้ประชุมนอกรอบกับ เพื่อขับเคลื่อนงานตามที่ได้รับมอบหมาย https://www.edusandbox.com/how2manage-budget/ กับ นายพิทักษ์ โสตถยาคม รอง ผอ.สบน และนายเก ประเสริฐสังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม สบน. ซึ่งประเด็นหลักในการพูดคุยกันครั้งนี้คือการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนและงบดำเนินงานปีที่ผ่านมาของ สพฐ. ที่จะใช้เป็นฐานในการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการสนับสนุนโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนนำร่องโดยตรง และเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งทางเลือกที่เป็นไปได้ของสูตรการจัดสรรงบประมาณ แบบไม่เพิ่มภาระงบประมาณ อาจใช้สุตรการบริหารจัดการงบประมาณโดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ A+B+C+D ซึ่งแต่ละตัวจะมีความหมายดังนี้ 

A: องค์ประกอบที่ 1 ความจําเป็นพื้นฐานของนักเรียน
A1: จํานวนและตามระดับการศึกษาของนักเรียน (เรียนฟรี 15 ปี)

B: องค์ประกอบที่ 2 ความจําเป็นเพิ่มเติมของนักเรียน
B1: สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนนักเรียน
B1.1: เงินปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน (สพฐ. ให้อยู่แล้ว)
B1.2: เงินอุดหนุนสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ. เป็นคนให้)

C: องค์ประกอบที่ 3 ด้านการส่งเสริมหลักสูตร
C1: ส่งเสริมหลักสูตรตามนวัตกรรมการศึกษา (เงินตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)

D: องค์ประกอบที่ 4 ด้านความจําเป็นตามสภาพพื้นที่ ที่ตั้งของโรงเรียน
D1: ขนาดของโรงเรียน (เงินรายหัว Top Up โรงเรียนขนาดเล็ก)
D2a: ค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ (เงินตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)*
D2b: ต้นทุนค่าสื่อการเรียนการสอนที่แท้จริงในพื้นที่ (เงินตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)*

หมายเหตุ * กําลังพิจารณา

ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกดังกล่าวที่ประชุมได้มอบให้ TDRI และ สบน. คือ นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ และนายเก ประเสริฐสังข์ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ตัวเลขงบประมาณและจัดทำเป็นข้อเสนอทางเลือกต่างๆ เพื่อนำเสนอนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง สพฐ. TDRI และผู้ทรงคุณวุฒิ ในลำดับต่อไป

Written by เก ประเสริฐสังข์
Photo by เนตรทราย แสงธูป
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี พื้นที่นวัตกรรมนราธิวาส น้อมนำศาสตร์พระราชา จัดการศึกษาบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการอ่านและการเขียนสพฐ. จัดสรรงบให้ 30 เขตพื้นที่ ให้เขตพื้นที่ระดมสรรพกำลังหนุนเสริมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม เร่งปรับหลักสูตรและขับเคลื่อนกิจกรรมที่จำเป็น ตาม พ.ร.บ.
บทความล่าสุด