บรรยายพิเศษหัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" โดย ดร.อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

8 ตุลาคม 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 28 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทางพื้นที่มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี จำนวนนวัตกรรมการศึกษาที่จัดแสดงครั้งนี้จำนวน 8 บูธ ได้แก่

1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Education Sanbox) 2. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิง ระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ PLC โดยโรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านโนนจิก และโรงเรียนบ้าน หนองยาว 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) โดยโรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) 4. มอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัย โดยโรงเรียนบ้านสาโรงเกียรติ 5. โครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัย โดยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 6. การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอน แบบเปิด (Lesson Study & Open Approach) โดยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 7. “เพาะพันธุ์ปัญญา” การ จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL) โดยโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 8. การเรียนการสอนแบบองค์รวม (Holistic Learning)

ทั้งนี้ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะพูดคุยสอบถามและให้กำลังใจพร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลต่างๆ ให้แก่คณะครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือรวมพลัง ทุ่มเทแรงกายและแรงใจกันอย่างหนักในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน จากนั้น ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายและบรรยาย พิเศษในหัวข้อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการ รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการขับเคลื่อน งานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีคณะครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จานวนกว่า 320 คนเข้าร่วมรับฟัง

“อยากฝากท่านทั้งหลายว่าอย่าจัดการศึกษาแบบคัดออกแพ้คัดออก
เพราะถ้าวันนั้นผมถูกคัดออกผมคงไม่มีวันนี้
…อย่าลืมรักคุณครู เพราะถ้าไม่มีครู ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้”

อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.)

Written by เก ประเสริฐสังข์
Video and Photo by เก ประเสริฐสังข์
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ใช้แผนหน้าเดียว เน้นระบบนิเทศภายใน ประยุกต์ใช้ BBL & DLTV และครูมีส่วนร่วมเชียงใหม่เดินหน้า ปรับการบริหารจัดการใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน…ลดความเหลื่อมล้ำ
บทความล่าสุด