บรรยายพิเศษหัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" โดย ดร.อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

8 ตุลาคม 2019

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 28 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทางพื้นที่มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี จำนวนนวัตกรรมการศึกษาที่จัดแสดงครั้งนี้จำนวน 8 บูธ ได้แก่

1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Education Sanbox) 2. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิง ระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ PLC โดยโรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านโนนจิก และโรงเรียนบ้าน หนองยาว 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) โดยโรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) 4. มอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัย โดยโรงเรียนบ้านสาโรงเกียรติ 5. โครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัย โดยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 6. การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอน แบบเปิด (Lesson Study & Open Approach) โดยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 7. “เพาะพันธุ์ปัญญา” การ จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL) โดยโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 8. การเรียนการสอนแบบองค์รวม (Holistic Learning)

ทั้งนี้ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะพูดคุยสอบถามและให้กำลังใจพร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลต่างๆ ให้แก่คณะครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือรวมพลัง ทุ่มเทแรงกายและแรงใจกันอย่างหนักในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน จากนั้น ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายและบรรยาย พิเศษในหัวข้อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการ รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการขับเคลื่อน งานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีคณะครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จานวนกว่า 320 คนเข้าร่วมรับฟัง

“อยากฝากท่านทั้งหลายว่าอย่าจัดการศึกษาแบบคัดออกแพ้คัดออก
เพราะถ้าวันนั้นผมถูกคัดออกผมคงไม่มีวันนี้
…อย่าลืมรักคุณครู เพราะถ้าไม่มีครู ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้”

อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.)


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพและวิดีโอประกอบ: เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ใช้แผนหน้าเดียว เน้นระบบนิเทศภายใน ประยุกต์ใช้ BBL & DLTV และครูมีส่วนร่วมเชียงใหม่เดินหน้า ปรับการบริหารจัดการใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน…ลดความเหลื่อมล้ำ
บทความล่าสุด