ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และนราธิวาส

6 มิถุนายน 2024

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพันตำแหน่ง ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (13) และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2565 

ประธาน กนน. (นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี) ได้ลงนามประกาศ

แต่งตั้ง กขน.บุรีรัมย์

ตามมติ กกน. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 ดังนี้

 
แต่งตั้ง กขน. นราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามติ กนน. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2567 ดังนี้

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       


ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ร่วมกับสตาร์ทอัพ Edsy ใช้ AI ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนการอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้นวัตกรรมเชิงระบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศตามมาตรฐานข้อมูลฯ
บทความล่าสุด