การสำรวจสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

4 มกราคม 2022
การสำรวจสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยมีทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – based Curriculum) นั้น

ในการนี้ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรอกแบบบันทึกข้อมูลสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เพื่อสำรวจสถานะความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิชาการ และพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนำร่องซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนให้โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนนำร่องทั้ง 467 แห่ง (1 โรงเรียนต่อ 1 แบบบันทึก)
สามารถเข้าตอบแบบบันทึกได้  >> คลิกที่นี่ <<
หรือ สแกน QR Code

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนำร่องที่ดำเนินการบันทึกเรียบร้อยแล้ว หรือ คลิกที่นี่ดูแบบเต็มจอ

 


ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ : อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA)  และ Google for Education ร่วมวางแผนปรับเปลี่ยน Platform ทางการศึกษาจังหวัดระยอง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการบริหารงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ รร.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
บทความล่าสุด