พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA)  และ Google for Education ร่วมวางแผนปรับเปลี่ยน Platform ทางการศึกษาจังหวัดระยอง 

28 ธันวาคม 2564

 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA)  และ Google for Education ร่วมวางแผนปรับเปลี่ยน Platform ทางการศึกษาจังหวัดระยอง 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายธงชัย มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ทีมงาน Google นำโดยนายพุทธิรักษ์ มุลเมือง (Chif Technology Officer, The S Curve) และนายศุภชัย ศศิกนก (Google for Education Certified Trainer, The S Curve) จัดประชุมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะการใช้ google for Education ให้กับจังหวัดระยองที่มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) เป็นองค์กรหลัก ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดระยองในการปรับเปลี่ยน Platform ทางการศึกษา และการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาของคนระยอง มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะในการใช้ google for education และให้ได้รับการรับรอง “Google Certified Educator” หรือ “GCE” เป้าหมายหลักของการพัฒนาครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรใช้ google for education ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่รองรับความต้องการของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดระยอง
  2. การใช้ Google for Education เปิดโลกการเรียนรู้ สื่อสารและการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อคนระยอง ทั้งนี้จะมีโครงการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ อาทิ การพัฒนา GCE ระดับต่างๆ การส่งเสริมสถานศึกษาให้ได้ใช้ Google for Education ในระดับที่หลากหลายตามบริบทและความจำเป็นของสถานศึกษา เป็นต้น
  3. การพัฒนาห้องเรียนดิจิตัลด้วย Chrombook เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตัลให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก Chrombook เป็น Device ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Chrom เอื้อให้การเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียนมีการตอบสนองที่หลากหลาย มีการประมวลผลในทันที ทำให้การออกแบบการสอนตรงเป้าหมาย ตรงใจ ตรงความต้องการของผู้เรียน
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง ด้วย Google maps และ Google Street View เพื่อรวบรวมรายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่ตอบโจทย์กรอบหลักสูตรจังหวัดระยอง หรือ Rayong MARCO และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการใช้ Google maps และ Google Street View การสร้างนักสำรวจแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

นายธงชัย มั่นคง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง และนโยบายการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ในการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาที่ตอบโจทย์บริบทจังหวัดระยอง และบริบทสถานการณ์ที่คนทุกคนในจังหวัดระยองต้องนำการเรียนรู้ของตนเอง ไม่รั้งรอ และพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านเครื่องมือทางสังคมออนไลน์และการเผชิญเหตุการณ์ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและสังคมจังหวัดระยอง

นายพุทธรักษ์ มุลเมือง Chif Technology Officer, The S Curve กล่าวว่า ทีมงาน google พร้อมร่วมมือกับจังหวัดระยอง ในการสนับสนุนให้คนระยองทุกช่วงวัยเรียนรู้และใช้ google ให้เกิดประโยชน์กับทุกคน  

นายวิรัช เปยะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กล่าวว่า โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมที่จะพัฒนา และรู้สึกยินดีที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะทีมงาน google ที่ลงพื้นที่มาเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้         

นางอิงกมล บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย กล่าวว่า ได้ใช้ google application ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนไปบ้างแล้ว แต่ยังใช้ได้ไม่เต็มตามประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าว จึงเห็นด้วยกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็น GCE เนื่องจากจะทำให้บุคลากรนำ google for education มาใช้ได้เต็มที่ 

นางสาวสุรีรัตน์ คนล้ำ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน กล่าวว่า ในฐานะครูผู้สอนเห็นว่าสิ่งที่จังหวัดระยองร่วมมือกับทีมงาน google ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ทำให้ครูมีเครื่องมือที่ดี ใช้ง่าย สะดวก สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิตัล ง่ายต่อการออกแบบ สะดวกต่อการนำไปใช้ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทันยุค ทันเหตุการณ์ 
Facebook
ข่าวอื่นๆ 

 ผู้เขียน : นงค์นุช อุทัยศรี  คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 
กราฟิกดีไซน์เนอร์ : อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ปราชญาพร แช่ใจ

Facebook Comments
หลักสูตร Pattani Heritage สู่การเป็น Smart People Smart City ร่วมทำความรู้จักพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีให้ดียิ่งขึ้นการสำรวจสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด