รมว.ศธ. รับทราบรายงานผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

22 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จาก สพฐ. โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในเนื้อหาสาระของรายงานดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. สิ่งที่ได้ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแต่ละพื้นที่ก่อนพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด การสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 พื้นที่ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2. การวางแผนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ การจัดทำกฎหมายลำดับรองหรือระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ เสนอคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การดำเนินงานของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 : Click!
เล่มสรุปพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 : Click!

Photo by ศราวุธ คออุเซ็ง, อิทธิพล รุ่งก่อน และยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Artwork by ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมสถานศึกษานำร่อง เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดงานสมัชชาการศึกษา “คนสตูลในศตวรรษที่ ๒๑”
บทความล่าสุด