รัฐบาลเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย Flagship พื้นที่นวัตกรรม (2,000,000 - 10,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย)

3 มกราคม 2020

รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย Flagship ให้ทุนวิจัยแก่สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สตูล ศรีสะเกษ กาญจนบุรี เชียงใหม่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลาจำนวน 2,000,000 – 10,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย ผ่าน PMU A หรือ Program Management Unit ด้าน Area – based หรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

ในการนี้ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. จึงขอเชิญชวนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, สช. จังหวัด, อปท. และ ตชด. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสนอชุดโครงการวิจัย Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อพัฒนาโรงเรียนนำร่องในสังกัด โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

Download เอกสารรายละเอียดการเสนอทุนวิจัย

คลิกที่ภาพเพื่อ Download เอกสาร

https://www.nrms.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256212271003188153515.pdf

อ้างอิง

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ.  (2562). เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณพ.. 2563.  ค้นจาก https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

Written by อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
Checklist 4 ประเด็น เร่งรัดใน 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.63) เพื่อให้เขตเป็นเจ้าภาพร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม เตรียมโรงเรียนนำร่องให้พร้อมก่อนเปิดเทอมสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กระบวนการสร้างสมรรถนะ “ฮ่อยจ๊อ หรรษา” โรงเรียนวัดถนนกะเพรา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
บทความล่าสุด